Switch-Connect beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  1. Klachten over de werkwijze of totstandkoming van een overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Switch-Connect.
  2. Bij Switch-Connect ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Switch-Connect binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de verzender een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  3. De consument dient Switch-Connect in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Indienen klacht per e-mail: klacht@switch-connect.nl

Indienen klacht per post: Blaasbalg 67 8253LZ DRONTEN (NL)