Privacy statement
Switch-Connect is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens kunnen binnen onze groep worden uitgewisseld en gecombineerd. Per organisatie kunnen er aanvullende en/of afwijkende bepalingen in de privacyverklaringen staan, vanwege de specifieke aard van de dienstverlening. Deze worden dan op de eigen webpagina’s of bij een specifieke dienst beschikbaar gesteld.
Contactgegevens:
Switch-Connect

Blaasbalg 67
8253LZ DRONTEN (NL)

Richard Hietbrink is de compliance officer van Switch-Connect. Hij is te bereiken via compliance@switch-connect.nl
1. Inleiding
Switch-Connect biedt een platform dat derden (“Partners”) faciliteert in het bemiddelen in overeenkomsten tussen leveranciers van energie en aanverwante diensten (“Leverancier”) en een eindklant. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens Switch-Connect van Partners en Leveranciers verwerkt.
2.Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Switch-Connect als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Deze privacyverklaring ziet niet toe op de dienstverlening waar Switch-Connect exclusief optreedt als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
Bent u consument of een zakelijke klant en heeft u via een Partner van Switch-Connect een contract gesloten? U kunt hier terecht voor uw privacyvragen
3. Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt
Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 1. Het tot stand brengen en uitvoeren van een overeenkomst met een Partner of Leverancier voor het leveren van een technologische oplossing “Platform” waarop Leveranciers proposities kunnen aanbieden die door Partners worden verkocht aan de eindklant.
 2. (Technisch) beheer van het Platform (inclusief) fraudebestrijding;
 3. Het verwerken van facturen, betalingen, terugvorderingen
 4. Klantenservice
 5. Het behandelen van geschillen, vragen en klachten van eindklanten in opdracht van de Leverancier
 6. CRM
 7. Marketing
De grondslagen van de gegevensverwerking zijn derhalve uitvoering van een overeenkomst (AVG Art. 6b) en gerechtvaardigd belang (AVG Art. 6f).
4. Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor bovengenoemde doeleinden verwerkt Switch-Connect de volgende Persoonsgegevens van contactpersonen bij Leveranciers en Partners en van individuele medewerkers van de Partner die verkopen via het Platform (“Gebruikers”):
 1. Naam organisatie, reseller, leverancier
 2. Contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer)
 3. Financiële gegevens noodzakelijk voor facturatie en verloning
 4. Gegevens die zijn verstrekt in het kader van onboarding op het platform (due dilligence)
 5. Gebruikshistorie Switch-Connect platform
 6. Contacthistorie
 7. Aantallen bemiddelde overeenkomsten, gegenereerde uitval, gegenereerde klachten per Gebruiker
 8. Gespreksopnamen klantenservice
Switch-Connect legt eveneens afgeleide gegevens vast over het gebruik van onze website(s) en Apps, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat wordt gebruikt om onze website en App te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze diensten. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd. Switch-Connect verstrekt geen Persoonsgegevens aan derden.
6. Uw rechten: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en Switch-Connect te vragen deze te vervangen, corrigeren, over te dragen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Switch-Connect. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar compliance@switch-connect.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.
Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Switch-Connect niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten. In het geval van een weigering zal Switch-Connect altijd de reden noemen.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u als u het idee heeft dat Switch-Connect niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap
7. Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.
8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Switch-Connect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via compliance@switch-connect.nl
9. Verstrekking aan derden
De door Switch-Connect verwerkte gegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dit vereist. Voorts zorgen wij ervoor dat opslag van uw persoonsgegevens alleen in de EER plaatsvindt.
Wel kan Switch-Connect zogenaamde verwerkers inschakelen om voor haar bepaalde werkzaamheden uit te voeren, zoals systeembeheer, bedrijfsmiddelenbeheer etc. Deze organisaties werken in opdracht van Switch-Connect en Switch-Connect zorgt contractueel voor passende waarborgen voor de data privacy.
10. Vragen?
Heeft u vragen of opmerking over deze privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt deze richten aan Switch-Connect via compliance@switch-connect.nl
11. Wijzigingen
Switch-Connect behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Dronten, april 2020
Dit is de Privacyverklaring van Switch-Connect, gevestigd aan de Blaasbalg 67 8253LZ te DRONTEN en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 70660360.